ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

Sdělení výboru

Zpráva o činnosti výboru ČFLS ČLS JEP za období 2019–2022

Zpráva o činnosti výboru ČFLS ČLS JEP za období 2013–2018

Výsledky voleb 2018

Založení endovenózní sekce České flebologické společnosti ČLS JEP


Zápisy ze schůzí výboru

Zápisy ze schůzí výboru ČFLS v létech 2014, 2015 a 2018 jsou obsaženy ve Zprávě o činnosti výboru v létech 2013-2018

Zápisy ze schůzí výboru 2019

Připomínáme, že dle rozhodnutí výboru ČFLS z 2.11.2017 je klasická schůzovní činnost nahrazena internetovou cloudovou platformou. Klasické setkání výboru bude vždy v předvečer Flebologických dnů.

Tímto způsobem tedy proběhly v době únor - listopad 2019 rozsáhlé diskuse o termínu a programu 44. Flebologických dnů v Praze, o způsobu jejich minimalizovaného financování. Výbor projevil spokojenost s konáním FD v kongresových prostorách Lékařského domu, včetně vyhovujícího zázemí technického i caterignového. Spolupráce se sekretariátem ČLS (paní řed. Ponocká), hospodářským oddělelním (paní Hřibová), ekonomických oddělelním i kompletní členskou evidencí je velmi dobrá.

Výbor se sešel 9.11.2019 v 8:00 před zahájemín 44.FD
Přítomni: Výbor + revizní komise (omluveni Navrátilová, Pospíšilová, nekomunikuje Musil) Program:
 1. Výbor seznámem s definitivním programem 44. FD.
 2. Předseda vyjářil poděkování všem členům výboru kteří se podíleli na jeho tvorbě a vyzdvihl zejména podíl vedení Endovenózní sekce ČFLS na přípravě samostatného bloku přednášek týkající guidelines.
 3. Výbor kladně hodnotí vydání kongresového čísla Praktické flebologie , roč. 28, č. 1, které vyšlo nákladem společnosti Phlebomedica, spol. s.r.o. a bylo také na její náklady distribuováno k členům flebologické, angiologické, lymfologické, dermatovenerologické společnosti a členům společnosti kardiovaskulární chirurgie.
 4. Organizaci kongresu zajistili bezplatně pracovníci sekretariátu a hosporářského oddělení Phlebomedica, spol. s r.o.
 5. Platinový sponzor medi-Bayreuth/ Maxis, zlatý - Servier.
 6. Byl přeložen hospodářský výsledek roku 2018 - který po přijetí programu minimálních výdajů (viz hospodářská analýza obsažená ve zprávě za volební období 2013-2018), včetně zrušení sekretatiátu, je vyvážený. Předpoklad roku 2019 je obdobný.
 7. Všichni členové výboru byli požádáni o návrhy na program 45.FD 2020 a aktivní spolupráci a propagaci. Místo konání opět Praha, Lékařský dům jako jediná možná varianta.
 8. Organizaci kongresu 2020 zajistí opět Phlebomedica, spol. s r.o. bez nároku na odměnu, pokud to bude možné, vyjde opět kongresové číslo Prakt. flebol.
 9. Prof. Hercogová nabídla propagaci kongresu 2020 směrem ke členům České akademie dermatovenerologie.
Zapsal: Strejček

Schůze výboru v předvečer 42. Flebologických dnů ( 2.11.2017 – 18.00 Angelo, Praha)

 1. Předseda dr. Strejček, seznámil přítomné s připraveným programem konference, který je koncipován po tématických blocích a doplněn postgraduálním blokem Akademie dermatologické angiologie
 2. Paní Šenderová – CBT informovala o malém zájmu vystavujících firem, i relativně malém počtu účastníků. CBT ve spolupráci s předsedou opakovaně zvala obě skupiny. Je určitá obava, že by plánovaný rozpočet nemusel být alespoň vyrovnaný. Případný minusový st bude ČLS účtován.
 3. Diskuse k problematice, budou použity prostředky z účtu společnosti, zruší se sekretářka od 1.1.2018.
 4. Dr. Strejček připomněl, že při internetovém jednání a diskusi výboru proběhlé v červnu 2017 se výbor rozhodl posunout volby do následujícího roku tak, aby byla vyhlášeny výsledky na příštích Fleb. dnech 2018. Jedná se sice o prodloužení volebního období o cca 1 rok, ale vzhledem k problematice projednávání kódu pro pletysmografie, kdy Česká angiologická společnosti zrušila sdílení pro další odbornosti. Touto situací byla postižena zejména dermatovenerologie – její cévní ambulance – a prof. Arenberger požádal prim. Strejčka jako předsedu ČFLS a současně předsedu oborové komise pro dermatovenerologii ČLK o vyřešení této situace. Veškeré jednání včetně MZd je vedeno jmény obou předsedů, je proto nutné, aby stávající výbor zůstal po určitou dobu ve stejném složení.
 5. Výbor souhlasí a doporučuje informovat vedení ČLS JEP cestou sekretariátu -----bude zaslán tento zápis.
Zapsal: Strejček
ověř: Hercogová

Schůze výboru v předvečer 41. Flebologických dnů (5.11.2016 – 18.00, Angelo, Praha)

 1. Přítomni všichni členové výboru, omluveni Matuška, Navrátilová. Za CBT paní Monika Šenderová
 2. Vzpomínka na zemřelého člena výboru prim Karadzose – nekrolog na webu, v Praktické flebologii, vzpomínka při zahájení FD – prim. Strejček
 3. Probrána organizace 40. FD, role jednotlivých členů výboru v jejich průběhu – prim. Strejček
 4. Připravenost FD z pohledu CBT – Monika Šenderová
 5. Předání četných členství navrženým kandidátům bude v průběhu společenského večera na Mělníce. Dr. J.F. Uhl – Francie, za dlouholeté umožnění bezplatných účastí na edukačních akcích francouzské Ecole Phlebologique, doc. F. Žarnovický – Slovensko, za dlouholetou spolupráci a aktivní účast na akcích naší společnosti (u příležitosti životního jubilea)
 6. Náhrada za zemřelého člena výboru prim. Karadzose – podle pořadí voleb – prof. MUDr. Jana Hercogová.
 7. Prim. Strejček referoval o účasti na zasedání exekutivy UIP v průběhu UIP Chapter meeting 2015 v Seoulu. Účast našich členů na této akci byla opět minimální.
 8. Dosavadní internetová forma projednávání agendy výboru za pomoci internetové kolektivní korespondence se osvědčila, bude v ní i nadále pokračováno.
 9. Předseda osloví odd. členské evidence ČLS JEP s dotazem, kolik členů ČFLS má skutečně evidovanou a dostupnou emailovou adresu, aby bylo možno posoudit, jak je ve skutečnosti efektivní informační mailing našim členům.
 10. Další schůze za fyzické přítomnost členů bude v předvečer flebologických dnů 2016, které budou opět v Praze, Angelo, pokud nebude do 31.3.2016 přijat jiný návrh. Členové výboru byli vyzváni, aby především oni podali další návrhy.
Zapsal: prim. Strejček

Zápis z ustavující schůze nového výboru ČFLS

(8. 11. 2013, 19.00, salonek hotelu Residence EMMY, Praha)
Přítomni: Strejček, Pospíšilová, Roztočil, Kašpar, Seyček
Omluveni: Sellner-Švestková (nemoc), Karadzos (nemoc), členové RK

Program:

 1. Seznámení s výsledky voleb, poděkování volební komisi za bezchybnou práci (Strejček)
 2. Volba vedení výboru – nezávislý pozorovatel paní Monika Šenderová (CBT Travel)
 3. 3. Návrh na udělení čestného členství ČFLS pro doc. MUDr. Milana Cholta, CSc. za rozvoj české duplexní sonografie a Prof. Dr. Dipl. Phys. Thomase Proebstleho (Německo) za rozvoj světové i české endovaskulární léčby varixů. Návrhy předem odsouhlasené předsednictvem ČLS JEP výbor jednoznačně odsouhlasil. Čestná členství budou předána v průběhu FD 2013.
 4. Předseda prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. – předseda ČFLS informoval o své účasti na Světovém flebologickém kongresu Union Internationale de Phlebologie v září t.r. v Bostonu, USA. Účast našich členů jak pasivní tak aktivní byla minimální (Kašpar 2 přednášky a 1 moderování, Strejček 2 přednášky). Důvody jsou nepochybně ekonomické, ale v neposlední řadě jistě i v minimální snaze našich členů po vědecké činnosti a prezentaci výsledků. Úkoly pro výbor ČFLS společností v motivaci našich členů jsou nepochybné.
 5. Zpráva ze zasedání Exekutivy UIP v Bostonu:
  • 2x po 3 hodinách zasedání absolvovali zástupci členských organizací v průběhu Světového kongresu rušné zasedání nejvyššího orgánu Unie. Hlavními body programu byla úprava stanov (navrhovatel president Unie prof. Angelo Scuderi) a volby vedení UIP. Stručně možno konstatovat, že stanovy byly modernizovány a demokratizovány.
  • Volba presidenta Unie ze dvou kandidátů – Dr. Nicka Morrisona předsedy American Colledge of Phlebology (Texas, USA) a Dr. Jaroslava Strejčka předsedy České flebologické společnosti (nominovaného přímo na zasedání koncilu předsedy všech společností Latinské Ameriky a Italských flebologických společností) dopadla těsně ve prospěch amerického kandidáta, který tak bude předsedou UIP na období 2015 – 2019.
  • Příští kongresy UIP budou 2015 – Chapter – Soul (Jižní Korea), 2019 World – Melbourne (Australie)
 6. Seznámení s přípravou Flebologických dnů, které se budou konat 2 následující dny v Kongresovém centru IKEM - zástupce kongresové agentury CBT Travel paní Monika Šenderová, za výbor ČFLS bude nad celým průběhem konference dohlížet prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
 7. Příprava XXXIX. Flebologických dnů – diskuse o:
  • případném místě konání (Praha, Hr. Králové, M. Lázně, Č. Krumlov, Souš v Žel. Horách, Brno)
  • propagaci akce u členů
  • výstavě firem – nutné provádět intenzivní osobní jednání (Strejček, Šenderová za kongr.agenturu CBT, která bude opět pověřena organizací XXXIX.FD
 8. Příští schůze výboru (bude pozvána i revizní komise nejpozději v březnu 2014), datum navrhne předseda a dá na vědomí členům výboru i RK).
 9. Ukončení, schválení zápisu (zapsal Strejček)

Volby 2013 - výsledky

Výsledky 1. kola voleb vyhodnotila volební komise ve výše uvedeném složení dne 21. 5. 2013 a 2. kolo bylo pak vyhodnoceno 10. 10. 2013.
Konečné výsledky (počty hlasů v 2.kole, 100 platných hlasů):

1. Strejček 89
2. Roztočil 71
3. Pospíšilová 70
4. Kašpar 51
5. Sellner-Švestková 50
6. Seyček 46
7. Karadzos 45
8. Navrátilová 36
9. Matuška 35
10. Veverková 34

Prvních 7 v pořadí vytvoří nový výbor, následující 3 pak revizní komisi.
Na své ustavující schůzi zvolil nový výbor předsedu (Strejček), vědeckou sekretářku (Pospíšilová) a pokladníka (Kašpar).
Vedení výboru je tedy pro nastávající funkční období beze změn.