ČFLS

Česká flebologická společnost

České lékařské společnosti JEP

Czech Society of Phlebology,

a member of the Czech Medical Association JEP

O společnosti

Česká flebologická společnosti ČLS JEP je multidisciplinárním sdružením odborníků zabývajících se prevencí, diagnostikou a léčbou žilních onemocnění.

Prostřednictvím pravidelných konferencí (Flebologických dnů) i dalších vzdělávacích a školících akcí zajišťuje odbornou diskusi mezi svými členy o aktuálních otázkách oboru a tvoří platformu kontinuálního vzdělávání svých členů. Úzce spolupracuje se sesterskými společnostmi, především Českou angiologickou společností, Českou lymfologickou společností a Českou dermatovenerologickou společností. Prostřednictvím svých zástupců aktivně vyjadřuje své odborné názory na kategorizaci léčiv (skupina C) i prostředků zdravotnické techniky (skupina 01, 04 a 06). Aktivně podporuje a podílí se na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti flebologie. Spolupracuje se základními obory na tvorbě léčebných standardů pro žilní onemocnění a podílí se i na tvorbě a úpravách Sazebníku výkonů s bodovými hodnotami. Na vyžádání jmenuje odborníky pro expertní a znaleckou činnosti v rámci ČLK, MZd a dalších státních i nestátních institucí. Garantuje a svými zástupci v redakční radě podporuje vydávání a odbornou úroveň odborného časopisu pro flebologii, lymfologii a všeobecnou angiologii – Praktické flebologie.

Je aktivním členem International Union of Phlebology – vysílá svého zástupce na zasedání exekutivy této mezinárodní organizace, prezentuje výsledky práce svých členů v zahraničí a napomáhá co nejrychlejší aplikaci výsledků základního a klinického výzkumu ve flebologii do nejširší denní praxe a to nejen lékařů - specialistů, ale v neposlední řadě i lékařů prvé linie.

Ve své činnosti se řídí stanovami a dalšími dokumenty své zastřešující organizace – České lékařské společnosti J. E. Purkyně.


Kontaktní adresa:

Česká flebologická společnost ČLS J.E.Purkyně – sekretariát a redakce
Ředitel sekretariátu: Štěpán Strejček
Vedoucí redaktorka Praktické flebologie: Kateřina Strejčková
Inzerce: ing. Barbora Dvořáková
Na Konvářce 6, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 251 555 899
E-mail: strejcek.stepan@gmail.com
E-mail: strejckova.k@seznam.cz
E-mail: barbora.dvorakova@phlebomedica.czEndovenózní sekce České flebologické společnosti ČLS JEP

MOTTO: Endovaskulární výkony jdou celosvětově napříč celou řadou odborností.

Bylo by omylem se domnívat, že jde o výkony ryze cévně chirurgické.
Invazivní angiologie, invazivní radiologie ale i dermatologie a další mají ve své náplni oboru technicky obdobné výkony. Je potřebné všechny sjednotit a vypracovat systém guidelines, zajištění kvality a dobrovolné certifikace. Interdisciplinární flebologické společenství je pro tento účel to nejoptimálnější.

Dne 4.5 2018 byla po schválení výborem ČFLS založena ve smyslu stanov ČLS založena první sekce ČFLS. Zakládajícími členy byli prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc, předseda ČFLS a MUDr. Lukáš Hnátek, přední představitel endovaskulárních technik ošetření varixů v ČR. Ti vytvořili první koncepci činnosti této sekce, navrhli první složení výboru sekce, a sestavili mezinárodní poradní sbor, vybrali odborného garanta i odborného konzultanta a stanovili první akční plán činnosti na období 2019-2019.

Ustavující schůze výboru ve složení:

se konala po ukončení Flebologických dnů 2018 dne 17. 11. 2018 a stanovila následující cíle a úkoly sekce:
Primární úkoly a cíle EVS jsou:

Hlavní cíle

Kterých odborností se dané doporučené postupy týkají (řazeno abecedně) Jak zajistit kvalitu provedení jednotlivých zákroků?